مهندسین مشاور پتروسادیان
یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه مشاوره، طراحی، مهندسی، ساخت تاسیسات و تجهیزات همچنین بازرسی فنی در ایران می باشد. مهندسین مشاور پتروسادیان با اتکا به تجربیات گسترده در زمینه ارائه خدمات مشاوره، طراحی، مهندسی، ساخت و بازرسی فنی مربوط به صنایع نفت و گاز، مجتمع های پتروشیمی، پالایشگاههای نفت و تصفیه خانه های آب صنعتی، تاسیسات آبرسانی و آب شیرین کن آماده ارائه خدمات فوق با استفاده از کادر مهندسی با تجربه و کار آزموده خویش در بخش های ذیل بر اساس استانداردهای معتبر آمریکایی و اروپایی به کلیه پروژه های صنعتی می باشد. مکانیک شامل Rotary machine & Fixed equipment ، HVAC ، Piping برق ابزار دقیق فرآیند عمران معماری کنترل پروژه بازرسی فنی Safety
{{company.textContent.name}}
- -
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{::company.fax}}
{{::company.textContent.addressOffice}}
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}} {{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}