پارس سامان توس
شركت بازرسي فني و مهندسين مشاور پارس سامان توس، تنها مركز برگزار كننده دوره هاي بين المللي انجمن جوش امريكا در ايران، دبي
بازرسي كيفيت و استاندارد خدمات بازرسي فني جوش دوره هاي بين المللي بازرسي جوش
{{company.textContent.name}}
- -
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{::company.fax}}
{{::company.textContent.addressOffice}}
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}} {{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}