جامعه مهندسان مشاور ایران
{{::company.textContent.addressOffice}}

جامعه مهندسان مشاور ایران در تاریخ ١٣5٢ تحت نام "جامعه مشاوران ایران " تأسیس شده است. به این ترتیب که پس از تصویب آیین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندى مهندسان مشاور توسط هیأت وزیران در خرداد ماه ١٣5٢ که در ماده ١٢ آن تأسیس جامعه مشاوران به منظور همکارى با سازمان برنامه و بودجه پیش بینى شده بود، مقدمات تأسیس جامعه فراهم و بالاخره در تاریخ ٧/١٢/١٣5٢ تحت شماره ١4٧١ به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز مى نماید. در سال ١٣5٨ و به دنبال انقلاب شکوهمند اسلامى ١٣5٧ ، جامعه مشاوران به بازنگرى خود پرداخته و اساسنامه جدیدى را به تصویب رسانده و به دوره دیگرى از فعالیت مى پردازد که هم اکنون نیز ادامه دارد. تعداد اعضا جامعه در ابتدا 54 شرکت و به هنگام پیروزى انقلاب ١5٨ عضو حقوقى بوده است که این تعداد هم اکنون به 760 شرکت افزایش یافته است. امور اجرایى جامعه توسط شوراى مدیریت و هیأت رئیسه شورا انجام مى گیرد . شوراى مدیریت تشکیل شده است از نمایندگان گروههاى تخصصى فعال در جامعه که هم اکنون ١٧ گروه مى باشد. هیأت رئیسه نیز مرکب از پنج نفر و از بین اعضاى شورا انتخاب مى شوند. جامعه مهندسان مشاور ایران مشمول قانون احزاب و جمعیت ها است و اساسنامه جامعه جهت تطبیق شرایط با قانون مذکور، تغییر داده شده و این تغییرات به همراه پاره اى اصلاحات دیگر در مجمع عمومى فوق العاده مورخ ٢٨/6/١٣6٧ به تصویب رسیده است . پروانه فعالیت جامعه در هر دوره ، از طرف وزارت کشور صادر مى شود. جامعه بنا به دستور وزارت کشور و تأییدیه مورخ ١٠/١٠/١٣6٩ ، از این تاریخ به بعد با نام " جامعه مهندسان مشاور ایران" به جاى " جامعه مشاوران ایران" با پروانه شماره ١5/٢-4٢ الف به فعالیت خود ادامه داد. طبق اساسنامه ، جامعه مهندسان مشاور ایران چنین تعریف مى شود. جامعه مهندسان مشاور ایران جمعیتى است ملى ، فرهنگى ، فنى - حرفه اى و مستقل از تمام احزاب و گروههاى سیاسى که شرکت هاى مهندسان مشاور در بخش خصوصى در آن گرد آمده اند تا ضمن ایجاد یک نظام حرفه اى استوار بر اصول دموکراتیک ، در اعتلاى حرفه خود بکوشند و در راستاى دستیابى به استقلال فنى و تکنولوژى پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگى، اجتماعى ، اقلیمى و اقتصادى کشور گام بردارند. اهم اهداف جامعه عبارتند از: - ایجاد یک نظام حرفه اى استوار بر اصول دموکراتیک براى کنترل و احقاق حقوق صنفى اعضاى جامعه و اعتلاى حرفه " مهندسان مشاور". - دستیابى به استقلال فنى و تکنولوژى پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگى، اجتماعى، اقلیمى و اقتصادى کشور. - احراز صلاحیت به عنوان بالاترین مرجع فنى – حرفه اى و مرجع ذیصلاح در مسائل حقوقى و حرفه اى در کلیه زمینه هاى خدمات مشاوره فنى - دستیابى به شرایط مبتنى بر عدالت و تقواى حرفه اى در جهت برقرارى شرایط دموکراتیک از طریق مشارکت در تصمیم گیرى و مسؤلیت ها با توجه به توانایى هاى بالقوه فنى، حرفه اى اعضاء و توزیع عادلانه دستاوردهاى مادى و معنوى در واحدهاى مشاوره فنى. جامعه در سال ١٣٧٣ به عضویت فیدیک (فدراسیون بین المللى مهندسان مشاور ) پذیرفته شده و نماینده انحصارى این فدراسیون در ایران مى باشد. "فصلنامه" جامعه به صورت فصلى منتشر مى شود و حاوى مقالات علمى – تخصصى و حرفه اى است. " خبرنامه" نشریه ماهانه جامعه است که شامل اخبار داخلى جامعه و گزارش فعالیتهاى انجام شده مى باشد. جامعه نشریات دیگرى نیز منتشر نموده است که مى توان از " ویژه نامه علمى - فرهنگی" ، "پیدایش معمارى مدرن در ایران" ، "سیاستها و خط مشى بازسازی" ، " یادنامه وارطان" ، "انرژى توان جامعه" ،"کتاب بحران آب" ، "آیین نامه اخلاق حرفه اى مهندسان مشاور ایران" ، "دستورالعمل گزینش و بکار گیرى مهندسان مشاور توسط وام گیرندگان بانک جهانی" ، " اجراى پروژه ها به روش طرح و ساخت " ، " راهنماى مدیریت شرکت هاى خدمات مهندسی" ، "تقابل منابع سیاره زمین با الگوهاى توسعه مصرف" و "دایرکتورى اعضاى جامعه" ( به زبان انگلیسى و فارسى ) نام برد.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here