شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
{{::company.textContent.addressOffice}}

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران یکی از 5 شرکت عمده تولیدی ، شرکت ملی نفت ایران می باشد که از سال 1377 فعالیت اجرایی آن آغاز گردیده است. مأموریت اصلی این شرکت تأمین بخش عظیمی از گاز مورد نیاز کشور است که در حال حاضر با تأمین 65 درصد گاز تولیدی کشور عمده ترین تولید کننده گاز مورد نیاز کشور جهت مصارف شهری، صنعتی و صادرات گاز ایران می باشد.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here