پتروشیمی اندیمشـک
{{::company.textContent.addressOffice}}

به منظور تحقق اهداف متعالی و ایجاد تعادل منطقه ای در توسعه و توازن بین استانهای محتلف کشور و تحرک بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد اشتغال در کشور، ارتقای فن آوری در بخش صنایع مرتبط با نفت و همچنین فعال کردن صنایع پایین دستی پتروشیمی، هیئت وزیران طی مصوبه ای در تاریخ 3/7/84 احداث یک واحد پتروشیمی در استان خوزستان، شهرستان اندیمشک را مورد تائید قرار داد و بدین ترتیب شرکت پتروشیمی اندیمشک بعنوان مجری طرح احداث یک واحد 300 هزار تنی پلی اتیلن سبک تاسیس و به ثبت رسید.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here