جاهد صنعت
{{::company.textContent.addressOffice}}

توسعه تجهیزات سخت افزاری و کارگاهی توسعه ساختارهای تضمین کیفیت پیاده سازی سیستم جامع مدیریت مالی و زمانی پروژه پیاده سازی روش های انگیزش در پرسنل استفاده از سیستمهای جامع مدیریت و تکنولوژی اطلاعات (IT) افزایش حجم فروش خدمات مهندسی در بازارهای داخلی اخذ استانداردهای نوین کیفیت گواهینامه ها و استانداردها انجام کار بر مبنای اصول و استاندارد های مشخص جهت کسب رضایت کارفرمای محترم همواره به عنوان اصلی ترین هدف شرکت جاهدصنعت مد نظر بوده و در این راستا این شرکت موفق به کسب تقدیرنامه های ذیل گردیده است.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here