مهندسان مشاور پویا نقش شهر و بنا
{{::company.textContent.addressOffice}}

اگر چه پرسش های عرصه معماری و شهرسازی ریشه در قدمت سکونت انسان دارند، لیکن پرسش هردوران پاسخ ویژه خود را می طلبد. آگاهی و درک عمیق این نکته ما را برآن داشته است که با تفسیری پویا و سازمانی تازه نقشی نو از پدیده سکونت در اندازیم و بانگرشی نوین در عرصه شهر و بنا گام برداریم . از همین رو این مهندسان مشاور با پشتوانه ای از نیروهای متخصص و با تجربه فعالیت حرفه ای خود را در گستره معماری و شهرسازی آغاز نموده است. امید است با تداوم تجربه های گرانسنگ گذشته، آشنایی با دیدگاههای جدید و استفاده از روش های نو در این مسیر گامی اثر بخش برداریم.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here