پارس سامان توس
{{::company.textContent.addressOffice}}

شرکت بازرسی فنی و مهندسین مشاور پارس سامان توس، تنها مرکز برگزار کننده دوره های بین المللی انجمن جوش امریکا در ایران، دبی بازرسی کیفیت و استاندارد خدمات بازرسی فنی جوش دوره های بین المللی بازرسی جوش
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

there is no english content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

there is no persian content for this product

to see the english version click here